Instrukcja dla autorów

1.      Studia Bezpieczeństwa Narodowego to czasopismo naukowe. Do Redakcji można zatem składać jedynie teksty o charakterze naukowym, poświęcone problematyce bezpieczeństwa, napisane w językach: polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim.

1.1.   Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tekstów naukowych również w innych językach.

1.2.   Przed przesłaniem do redakcji artykułów autor jest zobowiązany do poddania swojego tekstu adiustacji językowo-stylistycznej (proofreading).

2.      Artykuły należy przesyłać na do redakcji w formie elektronicznej na adres (sbn@wat.edu.pl) lub pocztą tradycyjną na adres redakcji

2.1.   Do artykułu powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwiskotytuł naukowy (zawodowy)lubstopień naukowyafiliacjaadres i telefon do korespondencjiorazadres e-mailowy.

2.2.   Do artykułów przysyłanych do Redakcji przez absolwentów uczelni wyższych, doktorantów, asystentów i wykładowców musi być dołączona pisemna rekomendacja opiekuna naukowego uzasadniająca zasadność publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym.

2.3.   Autor, wraz z przekazaniem tekstu do redakcji, przenosi na wydawcę prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze).

2.4.   Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i skrótów w tekstach przeznaczonych do publikacji.

3.      Warunkiem przyjęcia tekstu jest zgodność z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma. Teksty nieodpowiadające tym wymaganiom nie będą publikowane.Redakcja kieruje do realizacji wydawniczej tylko artykuły spełniające kryteria naukowości oraz poprawne językowo i stylistycznie.

4.      W przypadku artykułów wieloautorskich konieczne jest określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego artykułu i złożenie przez Nich stosownego oświadczenia.

5.      Redakcja przeciwdziała takim zjawiskom jak Ghostwriting i Guest Authorship i utożsamia je z przejawem nierzetelności naukowej. W przypadku wykrycia takich praktyk, Redakcja zobowiązuje się do powiadomienia odpowiednich podmiotów o działaniu autora. W związku z tym redakcja zastrzega sobie prawo do podania informacji o źródłach finansowania publikacji, a także wkładzie instytucji naukowo – badawczychstowarzyszeń innych podmiotów.

6.      Zaleca się przygotowywanie artykułów zgodnie z następującym układem: tytuł artykułu, imię i nazwisko, afiliacja autora(-ów),  streszczenie w j. polskim (ok. 10-15 wierszy), słowa kluczowe (około 5), tytuł i streszczenie w j. obcym, słowa kluczowe w języku obcym, tekst artykułu, bibliografia. W artykule powinny być wyodrębnione części składowe, w tym: wstęp z jasno sformułowanym celem, zakresem i metodą badań; rozdziały zawierające wyniki badań z tytułami odzwierciedlającymi ich zawartość, uwagi końcowe. Szczegółowe wytyczne dotyczące formatowania tekstu zawarto w pliku.


Procedura recenzowania artykułów

  1. Każdy artykuł naukowy jest recenzowany przez przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów, z czego co najmniej jeden spoza jednostki reprezentowanej przez Autora.
  2. Recenzowanie artykułów przesłanych przez absolwentów uczelni wyższych, doktorantów, asystentów i wykładowców musi być poprzedzone pisemną rekomendacją (recenzją) opiekuna naukowego, posiadającym przynajmniej stopień doktora. 
  3. Stosujemy zasadę, że Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). 
  4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
  5. Do recenzji dopuszczony może być jedynie tekst, który został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów publikowanymi na stronie czasopisma: http://studiabn.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS
  6. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo uzyskania dodatkowej recenzji w przypadku sprzecznych opinii recenzentów.
  8. Po otrzymaniu uwag recenzentów, Autor jest zobowiązany (jeśli jest taka potrzeba) ustosunkować się do nich na piśmie we wskazanym przez redakcję terminie. Niedotrzymanie tego terminu zostanie uznane za rezygnację z publikacji pracy.
  9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie Autora – prawa majątkowe

Oświadczenie Autora – wkład pracy Autorów oraz zapora Ghostwriting i Guest Authorship

Oświadczenie Autora – oryginalność tekstu oraz źródła finansowania

Zasady formatowania tekstu