DO POBRANIA

Wymagania wydawnicze w zakresie przygotowania materiałów do wydania w „Studiach Bezpieczeństwa Narodowego”

wszelkie pytania i artykuły proszę zgłaszać na adres e-maila: sbn@wat.edu.pl, nadsyłane artykuły powinny uwzględniać poniższe informacje dla autorów )
Do wydania w „Studiach Bezpieczeństwa Narodowego” przyjmowane są artykuły dotyczące problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
W celu ułatwienia współpracy pomiędzy autorami a redakcją prosimy o uwzględnienie następujących wskazówek:

Praca powinna zawierać m.in.:

 • tytuł niezawierający skrótów (chyba że są to skróty powszechnie znane),
 • imię i nazwisko autora/autorów (pierwszy z nich jest uważany przez redakcję za osobę, z którą można się kontaktować), nazwę reprezentowanej przez niego/nich instytucji,
 • streszczenie w języku polskim,
 • słowa kluczowe (min. 3),
 • tekst główny wraz z ewentualnymi rysunkami, fotografiami, tabelami,
 • wykaz literatury, na którą powołuje się autor,
 • tytuł i słowa kluczowe w języku angielskim,
 • streszczenie w języku angielskim tworzące samodzielny tekst (o objętości 400-600 słów), opisujący problemy poruszane w pracy oraz akcentujący istotę pracy z naukowego punktu widzenia.

Wydruk komputerowy (maszynopis wydawniczy) powinien być:

 • sporządzony na papierze formatu A4, druk jednostronny,
 • złożony czcionką 12-punktową (Times New Roman),
 • z interlinią 1,5 wiersza,
 • margines prawy 3,5 cm,
 • z ujednoliconą i ciągłą numeracją.

Rysunki
Zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową, np. CorelDraw. Rysunki i tablice można umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania na nie, lub jako osobne pliki z nazwą, ponumerowane,  z zaznaczeniem w tekście miejsca ich występowania. Tabele powinny być konsekwentnie ponumerowane (niezależnie od ilustracji), mieć krótkie tytuły i nagłówki kolumn.

Fotografie
Fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików TIFF lub JPG, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Literatura
Literatura, na którą powołano się w artykule, ma być zamieszczona po głównym tekście, przed anglojęzycznym streszczeniem. Po numerach należy umieszczać inicjały imion i nazwiska autorów, tytuł pracy lub nazwę książki (kursywą), skrót nazwy czasopisma, tom (volume), numer w danym roku i miejscowość (dla książek), rok wydania. W sytuacji, gdy książka ukazała się jednocześnie w kilku miejscach, należy podawać tylko pierwsze miejsce wydania.
1. M.E. Backman, W. Goldsmith, The mechanics of penetrations of projectiles into targes, „International Journal of Engineering Science”, vol. 16, no. 1, 1978, pp. 1-99.
2. Z. Bojar, W. Przetakiewicz, H. Zienik, Materiałoznawstwo, t. 2, Metaloznawstwo, WAT, Warszawa, 1970.

Cytaty
Pismo powinno być proste, ujęte w cudzysłowy, z podaniem źródła cytowania (numeracja przypisów w obrębie całego artykułu) – jednolity sposób wyróżnienia w obrębie całej publikacji. Przykłady:
„W ciągu ostatnich stu lat świat zmienił się znacznie bardziej, niż w wiekach ubiegłych. Przyczyną tego nie były doktryny polityczne i ekonomiczne, ale błyskawiczny postęp techniki, możliwy dzięki rozwojowi nauk podstawowych”1. „Ponadto do zagrożeń bezpieczeństwa społeczno-kulturowego zaliczyć można agresywny nacjonalizm, rasizm, ksenofobię, religijny fundamentalizm, nietolerancję prowadzącą do przemocy i czystek etnicznych, a także naruszenia praw człowieka”2.